pijaczek portal

Temat: Odpowiedzialność za mienie ?
W zakresie zatwierdzenia protokołu przyjęcia rację ma Rewizor gdyż: Regulamin ogólny 583. Rozliczenie się zdającego obowiązki na stanowisku i przyjęcie mienia wojskowego przez obejmującego obowiązki, następuje na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. Punkt o przyjęciu obowiązków magazyniera i mienia z tym związanego znajduje się w rozkazie dziennym Dowódcy OG a nie Dowódcy pododdziału. Do powierzenia mienia uprawniony na mocy rozporządzenia jest Dowódca OG. W związku z tym protokół lub inwentaryzację zatwierdza Dowódca OG. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie odpowiedzialności majątkowej żołnierzy za wyrządzone przez nich szkody. (Dz. U. Nr 138, poz 1557 z dnia 4 grudnia 2001 r.) § 4. 1. Powierzenie żołnierzowi środków pieniężnych i papierów wartościowych albo mienia w magazynie lub innym zamykanym pomieszczeniu, przystosowanym do przechowywania mienia pod bezpośrednim nadzorem tego żołnierza, następuje na podstawie protokołu przyjęcia albo na podstawie inwentaryzacji, przeprowadzonej na pisemne polecenie dowódcy jednostki organizacyjnej lub na żądanie żołnierza. .............................................................................. § 12. 2. Protokół inwentaryzacji zatwierdza dowódca jednostki organizacyjnej. To samo dotyczy współodpowiedzialności majątkowej za mienie. miki
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=32744Temat: Gorące napoje przysługujące personelowi SIL zimą
kris02, a oto i przepis poniżej. Dotyczy on wszystkich żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych pracujących w wymienionych warunkach. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 71, poz. 497, z 2007 r. Nr 188, poz. 1348, z 2008 r. Nr 27, ... przysługuje żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych w dniach wykonywania obowiązków służbowych: 1) w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura, spowodowana warunkami techniczno-technologicznymi i lokalowymi oraz atmosferycznymi, przekracza 28 °C; 2) ... na zgrupowaniach i zawodach sportowych - sportowcom wojskowym. Warunkiem przyznania jest punkt w rozkazie dziennym Dowódcy JW prowadzącego gospodarkę żywnościową potwierdzający uprawnienie do tej normy wyżywienia. Czyli nic innego jak przyjęcie na zaopatrzenie. Wskazany jest też protokół z pododdziału dostarczony do służby żywnościowej z wykazem osób uprawnionych w celu weryfikacji przez szefa służby czy dana osoba pracuje w takich a nie innych...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=33372


Temat: Braki przy przyjmowaniu sprzętu, co dalej?
Podstawą przyjęcia/zdania mienia jest protokół lub inwentaryzacja. I nigdzie nie ma mowy a przynajmniej w "rozporządzeniu MON o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy za wyrządzone przez nich szkody" o zatwierdzaniu powyższego protokółu. Jeżeli na dokumencie widnieje podpis osoby przyjmującej i zdającej to jest to dokument ważny. Jednakże do spraw przyjmowania obowiązków a co za tym idzie i powierzania mienia odnosi się RO w dziale o przyjmowaniu i zdawaniu stanowiska służbowego, jest tam wzór protokółu który powinien być zatwierdzony. Według mojej wiedzy wszystkie te sprawy powinny być załatwione w chwili przyjmowania obowiązków/sprzętu czyli w roku 2008. ... 2010 r. ? miki Ps. Jeżeli dostarczasz Dowódcy pododdziału protokół z brakami to obowiązkiem Dowódcy pododdziału jest zameldować o tym wyżej zgodnie z drogą służbową.
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=33905


Temat: Braki przy przyjmowaniu sprzętu, co dalej?
gdzie jest odwołanie do ww. rozporządzenia. Przyjmujący obowiązki na podstawie rozkazu (decyzji) personalnego przyjmują przekazane im mienie, sprzęt itp., następnie sporządzają protokoły stanu technicznego (przyjęcia przekazania mienia) i na tej podstawie jest sporządzany protokół zdania i objęcia obowiązków na stanowisku służbowym. Fakt objęcia obowiązków stwierdza się w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej na podstawie wyżej wymienionego protokołu. I nie ma tak, że można przyjąć obowiązki, a mienie przyjmować w późniejszym czasie.
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=33905


Temat: Dodatkowe obowiązki na wypowiedzeniu
Czy w tym przypadku odmówienie przyjęcia będzie wiązało się z jakimiś konsekwencjami dla mnie? Konsekwencja jest zawsze jedna czyli postępowanie dyscyplinarne za nie wykonanie rozkazu /polecenia/ przełożonego. Cały czas służysz w wojsku i nie ma większego znaczenia czy jesteś na wypowiedzeniu czy nie. Natomiast kwestia ewentualnego przyjęcia i powierzenia dodatkowych obowiązków powinna być uregulowana rozkazem dziennym Dowódcy, wtedy ma to moc prawną ... w sprawie odpowiedzialności majątkowej żołnierzy za wyrządzone przez nich szkody. (Dz. U. Nr 138, poz 1557 z dnia 4 grudnia 2001 r.) § 4. 1. Powierzenie żołnierzowi środków pieniężnych i papierów wartościowych albo mienia w magazynie lub innym zamykanym pomieszczeniu, przystosowanym do przechowywania mienia pod bezpośrednim nadzorem tego żołnierza, następuje na podstawie protokołu przyjęcia albo na podstawie inwentaryzacji, przeprowadzonej na pisemne polecenie dowódcy jednostki organizacyjnej lub na żądanie żołnierza. I wnioskować do Dowódcy o przeprowadzenie inwentaryzacji majątku /sprzętu/, który masz przyjąć, jeżeli uważasz, że coś jest nie tak. miki
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=34809


Temat: Umundurowanie żołnierza rezerwy na PPW: nowe czy używane?
Rysio w przypadku odmowy przyjęcia przez żołnierza rezerwy umundurowania i wyposażenia w kategorii II lub niższej (III do V) nie ma żadnej podstawy prawnej do wszczęcia przez przełożonego dyscyplinarnego postępowania dyscyplinarnego. Każdy rzecznika dyscyplinarny z urzędu bada zasadność zarzutów i nie podejmie się w tym przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Żołnierz rezerwy moze w tym przypadku, powołujac sie na ustawę o powszechnym obowiązku ... postępowania wyjaśniającego - 14 dni ale jest możliwość jego przedłużenia na czas określony), zawiadomienie żołnierza objętego postępowaniem wraz z pouczeniem go o przysługujących mu prawach i terminach wniesienia odwołań - 3 dni oraz wniosków dowodowych, przesłuchanie świadków, przesłuchania żołnierza objętego postępowaniem oraz zebranie ewentualnych dowodów, opinii, ekspertyz itd. Po 3 dniach (jeśli żołnierz się nie odwołał) zawiadomienie o terminie zapoznania z materiałami sprawy. Następnie zapoznanie z materiałami sprawy i protokół zapoznania. Po tych czynnościach rzecznika sporządza sprawozdanie z zakończonego postępowania wyjaśniającego oraz wniosek do dowódcy. We wniosku rzecznik proponuje treść orzeczenia oraz rodzaj kary. Przełożony dyscyplinarny wyznacza termin raportu (max 5 do 7 dni - jeśli wypadnie w dzień świąteczny). Po raporcie dyscyplinarnym żołnierz objęty postępowaniem/obwiniony otrzymuje orzeczenie wraz z uzasadneniem i w terminie ... taki, że teoretycznie można ukarać w tym trybie tylko żołnierza rezerwy na ćwiczeniach długoterminowych. Mam nadzieję, że nie "namieszałem" za bardzo - ale tak skonstruowana jest nasza "wspaniała" ustawa o dyscyplinie....
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=13487


Temat: Zakres obowiązków żołnierza zawodowego na STE i KOSS
Krótki wycinek z Regulaminu Ogólnego SZRP Rozdział XVII ZDAWANIE I OBEJMOWANIE OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH 579. Podstawą objęcia obowiązków na stanowisku jest decyzja personalna (rozkaz personalny) dowódcy, posiadającego kompetencje do wyznaczania na stanowisko służbowe. 580. Zdawanie i obejmowanie obowiązków na stanowisku służbowym odbywa się osobiście. W szczególnych przypadkach obejmowanie obowiązków służbowych może się odbyć bez udziału zdającego. Decyzję w tym względzie podejmuje bezpośredni przełożony, a przekazanie stanowiska służbowego w tym przypadku odbywa się komisyjnie. 581. Do przekazywania obowiązków służbowych przełożony dowódcy jednostki wojskowej, w zależności od potrzeb, wyznacza komisję. Właściwy przełożony może także zarządzić komisyjne przekazywanie obowiązków na innym stanowisku służbowym, zwłaszcza związanym z odpowiedzialnością materialną. On też określa swoim rozkazem skład komisji, czas działania oraz jej zakres zadań. 582. Komisja może być powołana również na wniosek skierowany do dowódcy jednostki wojskowej przez żołnierza obejmującego lub zdającego obowiązki. 583. Rozliczenie się zdającego obowiązki na stanowisku i przyjęcie mienia wojskowego przez obejmującego obowiązki, następuje na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. 584. Z komisyjnego przekazywania obowiązków służbowych sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji oraz zdający i obejmujący. Protokół przedstawia się do zatwierdzenia temu przełożonemu, który powołał komisję. Jaka jest zatem podstawa sporządzenia protokołu przekazania obowiązków na czas urlopu??
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=33973


Temat: Zakres obowiązków żołnierza zawodowego na STE i KOSS
po 2 miesiącach pierwsza wypłata. § 12. 1. Żołnierzowi można powierzyć czasowe pełnienie obowiązków służbowych na jednym równorzędnym lub wyższym stanowisku służbowym. 2. Czasowe pełnienie obowiązków służbowych dowódca jednostki wojskowej powierza żołnierzowi w rozkazie dziennym, wydanym przed dniem ich objęcia. 3. W przypadku powierzenia czasowego pełnienia obowiązków służbowych żołnierzowi na stanowisku służbowym bezpośrednio podległym Ministrowi Obrony Narodowej oraz w przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1a ustawy, Minister Obrony Narodowej czasowe pełnienie obowiązków służbowych powierza decyzją wydaną do celów ewidencyjnych. 4. Dowódca jednostki wojskowej, który powierzył żołnierzowi czasowe pełnienie obowiązków służbowych, oraz dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr w przypadku, o którym mowa w ust. 3, stwierdzają w swoich rozkazach dziennych datę objęcia przez żołnierza czasowego pełnienia obowiązków służbowych na powierzonym stanowisku służbowym i datę zakończenia ich pełnienia. 5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio w przypadku powierzenia żołnierzowi czasowego pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku przeznaczonym dla pracownika wojska. Dziękuję...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=33973


Temat: czy ktoś szuka pracy?
w zakresie ochrony środowiska wśród żołnierzy i pracowników wojska; · sporządzanie wniosków i planów na wykonanie remontów obiektów budowlanych; · przygotowanie protokołów przyjęcia/przekazania obiektów infrastruktury wojskowej oraz osobiste zaangażowanie w prawidłowe...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=78911


Temat: wyposażenie mieszkania
stałej. Komisja w protokóle, w czasie przekazywania mi kwatery, stwierdziła następujące zużycie n/w elementów wyposażenia: 1. wanna kąpielowa – 10 %; 2. bateria wannowa – 20 %; 3. bateria umywalkowa – ... akceptację Pana Dyrektora treść zapisu dokonanego w § 10 pkt. 6 cytowanego rozporządzenia. Jednocześnie oświadczam, że od chwili przyjęcia kwatery nie były w niej wymieniane żadne z wymienionych urządzeń Z Zespołu ... stosowania przez Agencję zasad z niego wynikających, w tym zasad dotyczących trybu wymiany urzadzeń technicznych zgodnie z normatywem ich zuzycia. W oparciu o obowiazujące przepisy i rozporzadzenia nakładające na WAM obowiązek dokonywania od dnia 13 listopada 2004 r. wymiany urzadzeń technicznych znajdujących się w lokalu mieszkalnym nowo zasiedlanym przez zołnierza, pragniemy poinformować, że brak jest podstaw prawnych do przyjęcia tezy, iż obowiazek...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=19502


Temat: Przyjmowanie obowiązków służbowych
Zasady ogólne przyjmowania obowiązków określa rozdział XVII Regulaminu Ogólnego SZ pt. Zdawanie i obejmowanie obowiązków na stanowiskach służbowych oraz zestawienie wzorów dokumentów do RO SZ gdzie zamieszczony jest wzór protokołu zdania-objęcia stanowiska służbowego. DECYZJA Nr 365/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 października 2005 r. 40) dodaje się „Rozdział XVII Zdawanie i obejmowanie obowiązków na stanowiskach służbowych” w brzmieniu: „573. Podstawą objęcia obowiązków na stanowisku jest decyzja personalna (rozkaz personalny) dowódcy,posiadającego kompetencje do wyznaczania na stanowisko służbowe. 574. Zdawanie i obejmowanie obowiązków na stanowisku służbowym odbywa się osobiście. W szczególnych przypadkach obejmowanie obowiązków służbowych może się odbyć bez udziału zdającego. Decyzję w tym względzie podejmuje bezpośredni przełożony,a przekazanie stanowiska służbowego w tym przypadku odbywa się komisyjnie. 575. Do przekazywania obowiązków służbowych dowódcy jednostki wojskowej jego przełożony, w zależnościod potrzeb, wyznacza komisję. Właściwy przełożony może także zarządzić komisyjne przekazywanie obowiązków na innym stanowisku służbowym, zwłaszcza związanym z odpowiedzialnością materialną. On też określa swoim rozkazem skład komisji, czas działania oraz jej zakres zadań. 576. Komisja może być powołana również na wniosek żołnierza obejmującego lub zdającego obowiązki, skierowany do dowódcy jednostki wojskowej. 577. Rozliczenie się zdającego obowiązki na stanowisku i przyjęcie mienia wojskowego przez obejmującego obowiązki, następuje na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. 578. Z komisyjnego przekazywania obowiązków służbowych sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji oraz zdający i obejmujący. Protokół przedstawia się do zatwierdzenia temu przełożonemu, który powołał komisję. 579. Jeżeli przekazywanie obowiązków służbowych odbywa się bez udziału komisji, zdający i obejmujący sporządzają i podpisują protokół, który przedstawiają do zatwierdzenia bezpośredniemu przełożonemu. 580. Termin przekazywania obowiązków na stanowisku służbowym ustala przełożony, w zależności od potrzeb, na okres do 15 dni. 581. Zdanie i objęcie obowiązków na stanowisku służbowym następuje z chwilą złożenia meldunku przełożonemu. Fakt objęcia obowiązków stwierdza się w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej. 582. Nowego przełożonego przedstawia podwładnym jego bezpośredni przełożony. Przekazanie obowiązków na stanowisku służbowym dowódcy jednostki wojskowej odbywa się na uroczystym apelu w obecności przełożonego wyższego szczebla, w sposób określony w ceremoniale wojskowym. 583. Nowo przybyli do jednostki wojskowej żołnierze zawodowi meldują się u dowódcy jednostki wojskowej i następnie u bezpośredniego przełożonego. 584. Dowódca jednostki wojskowej przedstawia na zbiórce lub odprawie kadry nowo przybyłych żołnierzy zawodowych, wyznaczonych na stanowisko służbowe w tej jednostce wojskowej.”; Pozdrawiam miki
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=22599


Temat: uraz podczas wykonywania zadań(co dalej?):?:
Dla zainteresowanych postępowaniem powypadkowym Po przeczytaniu przekazać innym. 1. Żołnierzowi przysługuje odszkodowanie w postaci świadczenia wypłacanego na podstawie orzeczenia WKL gdy uraz miał miejsce w czasie pełnienia służby, w czasie drogi z jednostki do domu i z domu do jednostki. 2. Po zaistnieniu urazu należy zgłosić to dowódcy jednostki poprzez bezpośredniego przełożonego. 3. Następnie inspektor BHP ma obowiązek przeprowadzenia swoistego dochodzenia, rozmowa z dwoma świadkami i spisania protokołu powypadkowego. Tego należy dopilnować bo tutaj są największe problemy 4. Protokół ten wraz z dokumentacją lekarską przesyłany jest do WSzW właściwego dla miejsca stacjonowania jednostki. ... miał miejsce w czasie gdy poszkodowany był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 6. Weryfikacja przesyłana jest do zainteresowanego i do właściwego dla miejsca stacjonowania jednostki WKL. 7. Następnie żołnierz staje przed WKL z następującymi dokumentami: a. Skierowanie D-cy jego jednostki b. Weryfikacja prawna urazu ( WSzW ) c. Kserokopia protokołu powypadkowego d. Dokumentacja z leczenia po przebytym urazie do chwili obecnej ( warto zrobić ksero powyższej ) e. Ewentualne orzeczenia WKL o ile już wcześniej żołnierz doznał uszczerbku na zdrowiu tej części ciała. udaje się na komisje. Komisje pracują od 7.30 ... 9. Zasadniczo przyjęło się iż: a. żołnierze służby zasadniczej i nadterminowej stają na komisję po 3 miesiącach od urazu jednak nie póżniej niż przed końcem służby. Okres 3 miesięcy przyjęty został zwyczajowo dla pewności że zakończone zostało leczenie i rehabilitacja b. żołnierze zawodowi stają na komisje po 6 miesiącach od zaistniałego urazu z tych samych powodów co poprzednio. Uwaga: od powyższej zasady są oczywiści odstępstwa np. przebyty uraz w ppstaci powierzchownej rany ręki czy nogi - nie ma potrzeby czekania tyle czasu. 10. Zołnierze rezerwy orzekani są w WKL właściwym dla MIEJSCA ZAMIESZKANIA ... ale nie ma znaczenia ile wcześniej orzeczono uszczerbku na zdrowia. Żołnierze powracający z misji też muszą mieć wszystkie powyższe dokumenty. Gdy stają na WKL po powraocie najczęściej nie ustala się związku...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=10868